ഓം അസതോ മാ സത് ഗമയ


aum

 

 

ഓം അസതോ മാ സത് ഗമയ,
തമസോമാ ജ്യോതിര് ഗമയ,
മൃത്യോര് മാ അമൃതം ഗമയ,
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഇതിന്റെ അര്ത്ഥം അസത്യത്തില്‍  നിന്നും  സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കേണമേ, ഇരുട്ടില് നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കേണമേ, മരണത്തില് നിന്നും അമരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കേണമേ, ഞങ്ങള്ക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവും ദൈവീകവുമായ ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

%d bloggers like this: